NIEUWS

Een overzicht van actueel en relevant nieuws vindt u op deze pagina:

Najaarsvergadering maandag 12 december 2022 in Het Vierkant

Op 9 mei 2022 kon na 2 jaar van Coronabeperkingen de jaarvergadering van onze huurdersvereniging weer plaatsvinden. Het verslag is te lezen: Verslag jaarvergadering mei 2022

Thema-avond huurdersvereniging Harlingen over langer thuis wonen:

Het is niet alleen de woningnood, maar ook het feit dat je als oudere tegenwoordig niet zomaar terecht kan in een zorgcentrum. Twee factoren die met name de ouderen onder ons min of meer “dwingen” om langer thuis te blijven wonen. Nu is met dat laatst genoemde niks mis, want thuis in jouw eigen vertrouwde omgeving is nog altijd het beste en zolang dat nog kan, mooi zo houden. Tot het moment dat er zich fysiek en lichamelijk problemen voordoen en je afhankelijk wordt van een thuiszorgorganisatie, familie of buren. Reden voor de huurdersvereniging Harlingen om aan dat langer thuis wonen meer aandacht te besteden in de vorm van een thema-avond.

Daarvoor heeft het bestuur Mieke Koot van Generatie Thuis bereid gevonden hierover het een en ander te komen vertellen. Zij kan inmiddels terugzien op 20 jaar ervaring over dit onderwerp en weet genoeg zaken aan te dragen hoe de ouderen onder ons, o.a. met allerlei handige woontips het heel goed mogelijk is om langer thuis te blijven wonen.

Daarom nodigt het bestuur u als lid uit om op 12 december aanstaande naar het MFC Het Vierkant te komen. Aanvang 19.30 uur.

Het beloofd een interessante avond te worden, want naast de nodige mededelingen door het bestuur moet er ook nog een statutenwijziging worden aangenomen.

NIEUWSBRIEVEN

Onderzoek naar woonlasten in Friesland

De woningcorporaties in Friesland doen komende tijd gezamenlijk een onderzoek naar de woonlasten van hun huurders. Ook De Bouwvereniging doet hier aan mee. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder de huurders. Huurders met een e-mail adres bekend bij De Bouwvereniging krijgen op korte termijn een e-mail met het verzoek  om deze enquête in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau RIGO.

Deze enquête is anoniem en alles wat u invult blijft geheim. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Als huurdersvereniging steunen wij dit onderzoek en daarom vragen wij u om mee te werken aan dit onderzoek en de enquête in te vullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking

 

Aanleg glasvezel gaat door

Onlangs heeft u als huurder een enveloppe van de Bouwvereniging gekregen met daarin een brief van Delta Netwerk. Begin oktober hebben zij dBv benaderd om hun campagne voor aanleg van glasvezel in onze gemeente te steunen. Delta is de enige partij die glasvezel aansluit in onze gemeente bij bestaande bouw. Bij zeer recente nieuwbouw is al glasvezel aangebracht door KPN.

“Als eigenaar van ca. 2500 woningen gunnen we iedereen die dat wil een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Hiervoor hoef je aan ons geen toestemming te vragen. Wij hebben aan Delta Netwerk laten weten dat al onze woningen een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogen,” aldus dBv.

Alle woningen, koop of huur, (behalve wooncentrum Almenum vanwege de aanstaande sloop) komen in aanmerking voor een gratis glasvezel aansluiting. Dat gaat alleen gebeuren als er voldoende abonnementen worden afgesloten in heel Harlingen. Delta Netwerk heeft hiervoor minimaal 20% nodig van alle huishoudens. Die benodigde 20% is er inmiddels en begint Delta Netwerk volgend jaar met het leggen van de glasvezelkabels

Verschil Delta Netwerk en Delta de provider
Delta Netwerk is de organisatie die zorgt voor het netwerk en zoals eerder geschreven is dit ook de enige aanbieder in Harlingen bij bestaande bouw. Delta is ook de naam van één van de providers. Dat kan verwarrend zijn. Behalve Delta zijn er momenteel nog vier andere providers waaruit gekozen kan worden.

Wil je nu geen abonnement voor glasvezel?
Dan kun je er wel voor kiezen om een gratis aansluiting te krijgen. Te zijner tijd krijg je daarvoor een aanbod van Delta Netwerk een aansluiting te monteren in de meterkast. Lukt dit niet dan wordt de kabel op een andere plek de woning binnengebracht.
Neem je direct een abonnement dan is de aansluiting geheel gratis. Doe je dat in een later stadium dan vraagt Delta maar liefst 350 euro aansluitkosten.

Verwacht wordt dat volgend jaar meer providers actie gaan ondernemen, waarbij het wel zeker is dat de aansluitkosten een heel stuk lager komen te liggen.

Uitslag energiearmoede enquête

In het voorjaar van 2022 hebben wij onder onze leden een energiearmoede enquête  uitgezet. De respons was enigszins teleurstellend. Voor de conclusies, meer informatie over recente overheidsmaatregelen en praktische tips en trucs zie Uitslag energiearmoede enquête

Overleg met bewonerscommissies op 25 april 2022

Na een lange pauze als gevolg van Corona is het overleg met de bewonerscommissies weer opgestart. De meeste bewonerscommissies zijn de afgelopen tijd niet actief geweest. Het overleg met de Bouwvereniging lag eveneens vrijwel stil.

Een aantal dringende zaken zijn wel opgepakt: informatie over brandveiligheid en brandpreventie alsmede installatie van rookmelders. Casa Cara is in overleg met de Bouwvereniging over het verhelpen van lekkage in de gezamenlijke ruimte. De communicatie over het groot onderhoud van de flats in de Prins Clausstraat is voorspoedig verlopen. Dat geldt ook voor Almenum. Sommige bewonerscommissies hebben in de zomerperiodes sociale activiteiten kunnen organiseren. Dit vaak met behulp van een financiële bijdrage uit het Betere Buurtfonds van de Bouwvereniging.

De Huurdersvereniging is blij dat het contact weer is opgepakt en wil graag twee maal per jaar met vertegenwoordigers van de bewonerscommissies overleggen over wat er speelt. Liselot de Maat zal namens het bestuur het contact met de bewonerscommissies onderhouden. Inmiddels is afgesproken dat er een volgend overleg gepland wordt zodra over een aantal zaken – waaronder de prestatieafspraken – meer bekend is.

Zonnepanelen in de binnenstad

Nadat in mei 2021 de herziene Welstandsnota door de gemeenteraad was aangenomen is er opnieuw een inventarisatie gemaakt. Hierbij hadden 234 woningen nog geen zonnepanelen. De benodigde omgevingsvergunning kon niet in één keer worden aangevraagd, maar wel pluksgewijs.
Inmiddels zijn 159 aanvragen goedgekeurd. 25 aanvragen moeten nog worden ingediend en van 19 woningen is het zeker dat ze vanwege de monumentenstatus geen zonnepanelen krijgen. De laatste 36 volgen bij het eerst volgende planmatig onderhoud.
Als gevolg van de termijn voor de benodigde omgevingsvergunning,  leveringsproblemen en personeelstekort zijn tot nu toe slechts 11 woningen voorzien van zonnepanelen. Wellicht worden er dit jaar nog een aantal geplaatst en de rest moet jammer genoeg wachten tot volgend jaar.

Toekomstig Almenum

Hoe komt het toekomstig Almenum eruit te zien?

Het stedenbouwkundige plan is vastgesteld. Hierin staat hoe de ‘plattegrond’ van het toekomstig Almenum eruit komt te zien. Waar komen de gebouwen, woningen te staan? Hoe hoog worden de gebouwen? Waar komen de parkeerplekken, waar de wegen en de paden en waar het openbaar groen. Er worden totaal 155 nieuwe woningen gebouwd, hiervan 130 voor de sociale verhuur. De 25 vrije huur woningen bouwt en verhuurt Harlinga.
Nu het stedenbouwkundige plan is vastgesteld, komt er een nieuw bestemmingsplan, dat in 2022 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Deze procedure duurt lang, omdat er verschillende reactie- en bezwaarprocedures doorlopen moeten worden. In september 2021 hebben 3 verschillende atrchitectenbureaus hun plannen aan de betrokkenen gepresenteerd. De keuze is gevallen op Alyania Architecten uit Harlingen. Zij werken de plannen nu verder uit naar een mooi architectonisch geheel.

In de 1e brochure vindt u alle informatie
In de 2e brochure leest u de huidige stand van zaken