NIEUWS

Een overzicht van actueel en relevant nieuws vindt u op deze pagina:

Gevraagd: voorzitter hvH 

In verband met het aangekondigde vertrek van onze voorzitter is het bestuur van de huurdersvereniging Harlingen op zoek naar een man of vrouw die volgend jaar het voorzitterschap op zich wel nemen.

Hij of zij moet echter wel huurder zijn en affiniteit hebben met voornamelijk de sociale woningbouw in onze gemeente.

Met uitzondering van de maanden juli en augustus zijn er dan vergaderingen met het dagelijks en algemeen bestuur, is er één keer per jaar een jaarvergadering en zijn er daarnaast diverse overleggen met de directie en beleidsmedewerkers van de Bouwevereniging.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal vergaderingen met de gemeente, waaronder de wethouder, bewonerscommissies en de raad van commissarissen van de Bouwvereniging.

Maar voor wat hoort wat en is deze functie er niet een van liefdewerk en oud papier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter op 06-48530164.

Stadsteam op bezoek bij jaarvergadering Huurdersvereniging Harlingen

Het is algemeen bekend dat jaarvergaderingen over het algemeen slecht bezocht worden.

Zo ook die van de huurdersvereniging Harlingen. Niettemin blijft het bestuur goede hoop houden dat de opkomst dit jaar boven verwachting zal zijn. Enerzijds omdat het Stadsteam, dat onderdeel uitmaakt van het Gebiedsteam in onze gemeente, op bezoek komt en anderzijds omdat onze vereniging in november aanstaande 55 jaar bestaat.

Dat moet toch wel een reden zijn voor onze leden om op 15 mei aanstaande naar het mfc Het Vierkant te komen voor deze vergadering. Aanvang 19.30 uur.

Ook nu bestaat de vergadering weer uit twee delen, met voor de pauze de meest belangrijke mededelingen van het bestuur, de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester alsmede het verslag van de kascommissie.

Inmiddels hebben alle leden vrij recent de kleurrijke nieuwsbrief ontvangen met daarin het nodige nieuws over de huurverhoging en huurverlaging. Want dit laatste is nieuw dit jaar. Maar ook op stap met Aart en de voor onze leden uitgeschreven fotowedstrijd ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan zijn het lezen waard.

Na de pauze is het woord aan Saskia Lanting en Lianne Kazemier van het Stadsteam. Met behulp van een beamer praten zij ons bij over wat het Gebieds- en het Stadsteam allemaal kan doen voor onze inwoners. Eenzaamheid, verslaving, relaties, veiligheid, zorg, inkomen, werk, omgaan met een beperking en mantelzorg. Zaken waar wij allemaal mee te maken kunnen krijgen en dan is het mooi dat je daar informatie en zo nodig ook de juiste hulp bij kunt krijgen.

Reden genoeg om op 15 mei aanstaande nu wel eens naar Het Vierkant te komen. Immers een grote opkomst is voor ons het bewijs dat onze inzet door u als lid gewaardeerd wordt en daar doen wij het voor!

Onderzoek naar woonlasten in Friesland

De woningcorporaties in Friesland doen komende tijd gezamenlijk een onderzoek naar de woonlasten van hun huurders. Ook De Bouwvereniging doet hier aan mee. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder de huurders. Huurders met een e-mail adres bekend bij De Bouwvereniging krijgen op korte termijn een e-mail met het verzoek  om deze enquête in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau RIGO.

Deze enquête is anoniem en alles wat u invult blijft geheim. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Als huurdersvereniging steunen wij dit onderzoek en daarom vragen wij u om mee te werken aan dit onderzoek en de enquête in te vullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Aanleg glasvezel gaat door

Onlangs heeft u als huurder een enveloppe van de Bouwvereniging gekregen met daarin een brief van Delta Netwerk. Begin oktober hebben zij dBv benaderd om hun campagne voor aanleg van glasvezel in onze gemeente te steunen. Delta is de enige partij die glasvezel aansluit in onze gemeente bij bestaande bouw. Bij zeer recente nieuwbouw is al glasvezel aangebracht door KPN.

“Als eigenaar van ca. 2500 woningen gunnen we iedereen die dat wil een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Hiervoor hoef je aan ons geen toestemming te vragen. Wij hebben aan Delta Netwerk laten weten dat al onze woningen een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogen,” aldus dBv.

Alle woningen, koop of huur, (behalve wooncentrum Almenum vanwege de aanstaande sloop) komen in aanmerking voor een gratis glasvezel aansluiting. Dat gaat alleen gebeuren als er voldoende abonnementen worden afgesloten in heel Harlingen. Delta Netwerk heeft hiervoor minimaal 20% nodig van alle huishoudens. Die benodigde 20% is er inmiddels en begint Delta Netwerk volgend jaar met het leggen van de glasvezelkabels

Verschil Delta Netwerk en Delta de provider
Delta Netwerk is de organisatie die zorgt voor het netwerk en zoals eerder geschreven is dit ook de enige aanbieder in Harlingen bij bestaande bouw. Delta is ook de naam van één van de providers. Dat kan verwarrend zijn. Behalve Delta zijn er momenteel nog vier andere providers waaruit gekozen kan worden.

Wil je nu geen abonnement voor glasvezel?
Dan kun je er wel voor kiezen om een gratis aansluiting te krijgen. Te zijner tijd krijg je daarvoor een aanbod van Delta Netwerk een aansluiting te monteren in de meterkast. Lukt dit niet dan wordt de kabel op een andere plek de woning binnengebracht.
Neem je direct een abonnement dan is de aansluiting geheel gratis. Doe je dat in een later stadium dan vraagt Delta maar liefst 350 euro aansluitkosten.

Verwacht wordt dat volgend jaar meer providers actie gaan ondernemen, waarbij het wel zeker is dat de aansluitkosten een heel stuk lager komen te liggen.

Uitslag energiearmoede enquête

In het voorjaar van 2022 hebben wij onder onze leden een energiearmoede enquête  uitgezet. De respons was enigszins teleurstellend. Voor de conclusies, meer informatie over recente overheidsmaatregelen en praktische tips en trucs zie Uitslag energiearmoede enquête

Overleg met bewonerscommissies op 25 april 2022

Na een lange pauze als gevolg van Corona is het overleg met de bewonerscommissies weer opgestart. De meeste bewonerscommissies zijn de afgelopen tijd niet actief geweest. Het overleg met de Bouwvereniging lag eveneens vrijwel stil.

Een aantal dringende zaken zijn wel opgepakt: informatie over brandveiligheid en brandpreventie alsmede installatie van rookmelders. Casa Cara is in overleg met de Bouwvereniging over het verhelpen van lekkage in de gezamenlijke ruimte. De communicatie over het groot onderhoud van de flats in de Prins Clausstraat is voorspoedig verlopen. Dat geldt ook voor Almenum. Sommige bewonerscommissies hebben in de zomerperiodes sociale activiteiten kunnen organiseren. Dit vaak met behulp van een financiële bijdrage uit het Betere Buurtfonds van de Bouwvereniging.

De Huurdersvereniging is blij dat het contact weer is opgepakt en wil graag twee maal per jaar met vertegenwoordigers van de bewonerscommissies overleggen over wat er speelt. Liselot de Maat zal namens het bestuur het contact met de bewonerscommissies onderhouden. Inmiddels is afgesproken dat er een volgend overleg gepland wordt zodra over een aantal zaken – waaronder de prestatieafspraken – meer bekend is.

Zonnepanelen in de binnenstad

Nadat in mei 2021 de herziene Welstandsnota door de gemeenteraad was aangenomen is er opnieuw een inventarisatie gemaakt. Hierbij hadden 234 woningen nog geen zonnepanelen. De benodigde omgevingsvergunning kon niet in één keer worden aangevraagd, maar wel pluksgewijs.

Inmiddels zijn 159 aanvragen goedgekeurd. 25 aanvragen moeten nog worden ingediend en van 19 woningen is het zeker dat ze vanwege de monumentenstatus geen zonnepanelen krijgen. De laatste 36 volgen bij het eerst volgende planmatig onderhoud.
Als gevolg van de termijn voor de benodigde omgevingsvergunning, leveringsproblemen en personeelstekort zijn tot nu toe slechts 11 woningen voorzien van zonnepanelen. Wellicht worden er dit jaar nog een aantal geplaatst en de rest moet jammer genoeg wachten tot volgend jaar.

Toekomstig Almenum: Hoe komt het eruit te zien?

Het stedenbouwkundige plan is vastgesteld. Hierin staat hoe de ‘plattegrond’ van het toekomstig Almenum eruit komt te zien. Waar komen de gebouwen, woningen te staan? Hoe hoog worden de gebouwen? Waar komen de parkeerplekken, waar de wegen en de paden en waar het openbaar groen. Er worden totaal 155 nieuwe woningen gebouwd, hiervan 130 voor de sociale verhuur. De 25 vrije huur woningen bouwt en verhuurt Harlinga.

Nu het stedenbouwkundige plan is vastgesteld, komt er een nieuw bestemmingsplan, dat in 2022 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Deze procedure duurt lang, omdat er verschillende reactie- en bezwaarprocedures doorlopen moeten worden. In september 2021 hebben 3 verschillende atrchitectenbureaus hun plannen aan de betrokkenen gepresenteerd. De keuze is gevallen op Alyania Architecten uit Harlingen. Zij werken de plannen nu verder uit naar een mooi architectonisch geheel.